شکست عملیات تخریب یک ساختمان ده طبقه در کریمه

شکست عملیات تخریب یک ساختمان ده طبقه در کریمه

انفجار در یک ساختمان ده طبقه در کریمه که بصورت غیرقانونی ساخته شده بود بخوبی صورت نگرفته و این ساختمان بطور کامل تخریب نشد.

انفجار در یک ساختمان ده طبقه در کریمه که بصورت غیرقانونی ساخته شده بود بخوبی صورت نگرفته و این ساختمان بطور کامل تخریب نشد.

تازه‌ترین ویدیو