میمونی که با تلاش بی وقفه، میمونی دیگر را نجات داد

میمونی که با تلاش بی وقفه، میمونی دیگر را نجات داد

در یک ایستگاه راه آهن در شهر کانپور واقع در شمال هند، یک میمون با تلاش فراوان، میمون دیگری را که بر اثر شوک الکتریکی ناشی از برخورد با سیم برق بیهوش شده بود، نجات می دهد.

در یک ایستگاه راه آهن در شهر کانپور واقع در شمال هند، یک میمون با تلاش فراوان، میمون دیگری را که بر اثر شوک الکتریکی ناشی از برخورد با سیم برق بیهوش شده بود، نجات می دهد.

تازه‌ترین ویدیو