مقررات جدید اتحادیه اروپا در ارتباط با دخانیات

مقررات جدید اتحادیه اروپا در ارتباط با دخانیات
نگارش از Euronews

استعمال دخانیات سالیانه موجب مرگ حدود هفتصد هزار نفر در اروپا می شود. کمیسیون اروپا برای مبارزه با این معضل پیشنهاد کرده است که مقررات جاری در مبارزه با مصرف دخانیات، سخت تر شود. از جمله این پیشنهادات اینکه هفتاد و پنج درصد سطح پاکت های سیگار با اخطار علیه مصرف دخانیات پوشیده خواهد شد.

یکی از نمایندگان پارلمان اروپا از حزب سبزها می گوید:

“این هنوز هم به اندازه آنچه در استرالیا انجام شده، کافی نیست. فکر می کنم کمیسیون به کشورهای عضو اختیار داده که از این محدوده بیرون بروند، اما باید به این اقدام یکپارچگی داد.”

نماینده یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیگار در اروپا می گوید گزینه شکایت قانونی از کمیسیون را رد نمی کند:

“بنظر من این قابل قبول نیست. دیگر اخطار بهداشتی نیست. این نام و حقوق شرکتهای دخانیات را حذف می کند. ممکن است مسئله هفتاد و پنج درصد پوشش پاکتهای سیگار را به دادگاه ببریم.”

تجدید نظر در مقرات جاری دخانیات در اروپا در جو رسوایی کمیسر سابق اتحادیه آقای دالی صورت گرفته که به اتهام فساد در ارتباط با تولیدکنندگان دخانیات مجبور به استعفا شد. ان جی او های فعال برای شفافیت کار اتحادیه، کمیسیون را به خفاکاری متهم می کنند:

“یکی از نمونه های بارز این امر، دیدار نماینده یک موسسه حقوقی و همراهش از یک شرکت معظم دخانیات با یکی از اعضای تیم آقای باروسو در ماه ژوئن بود که هرگز جایی افشاء نشد.”

کمیسر جدید که به جای آقای دالی منسوب شده، با شتاب مقررات جدیدی در مورد بسته بندی سیگار و منع تولید سیگارهای به اصطلاح بدون دود، ارائه کرد.

مطالب مرتبط