پیروزی جدایی طلبان در انتخابات محلی بلژیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیروزی جدایی طلبان در انتخابات محلی بلژیک

در انتخابات محلی بلژیک، حزب جدایی طلب فلاندر های کشور که خواهان تقسیم بلژیک به دو قسمت فلاندرنشین و فرانسوی نشین است، در انتخابات محلی پیروز شده است. رهبر حزب در سمت شهردار آنتورپ، دومین بزرگترین بندر اروپا قرار خواهد گرفت.

او در نطقی که بمناسبت پیروزیش ایراد کرد گفت:

“می خواهیم به همه فلاندرها در تمام سطوح قدرتی را بدهیم که خواهان آنند. از نخست وزیر و سیاستمداران فرانسوی زبان می خواهم که همراه با ما، مسئولیت آمادگی برای اصلاحات در جهت حرکت بسوی استقلال بیشتر را تقبل کنند”.

نخست وزیر بلژیک، اما، ضمن تایید پیروزی حزب جدایی طلب گفت نباید این موضوع را بیش از حد مورد تحلیل و تفسیر قرار داد:

“من پیروی حزب جدایی طلب را تایید می کنم. حال آنها به آنچه وعده داده اند عمل می کنند، اما هیچگونه ربطی میان انتخابات محلی و انتخابات فدرال وجود ندارد”.

از هنگام ایجاد کشور بلژیک، میان هلندی تباران و فرانسوی زبانان اختلاف فرهنگ و زبان وجود داشته است تا جاییکه این مناطق هم از نظر زبان تدریسی در آموزشگاهها و مورد استفاده درادارات و هم قوانین محلی با یکدیگر متفاوت و از هم مستقل عمل می کنند، اما دولت مرکزی اختیار ارتش و سیاست خارجی را در دست خود دارد.