پیام نشست سمرقند: گرسنگی تا ۲۰۲۳ از میان نمی‌رود، همکاری فوری نیاز است

پیام نشست سمرقند: گرسنگی تا ۲۰۲۳ از میان نمی‌رود، همکاری فوری نیاز است

با همکاری

۷۳۵ میلیون نفر از جمعیت جهان سال گذشته خوراک کافی در اختیار نداشتند و گرفتار گرسنگی بودند.

تازه‌ترین ویدیو