صنعت پنبه ازبکستان پس از تحریم دوباره رونق گرفت

ویدیوها. صنعت پنبه ازبکستان پس از تحریم دوباره رونق گرفت

با همکاری

صنعت پنبه ازبکستان پس از تحریم، شاهد رشد و تغییر به سمت منسوجات با کیفیت بوده است.

تازه‌ترین ویدیو