ژاپن چگونه از تخصص خود برای کمک به بهبود اوکراین استفاده می‌کند؟

ویدیوها. ژاپن چگونه از تخصص خود برای کمک به بهبود اوکراین استفاده می‌کند؟

با همکاری

بازیابی و بازسازی بخشی از دی. ان. ای. ژاپن است. این کشور آسیایی از چندین راه، شامل مدیریت دفع آوار، ساخت زیرساخت‌ها و ارائه کمک‌های بشردوستانه، به اوکراین جنگ زده کمک می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو