روز جهانی زن: آنچه زنان می خواهند

ویدیوها. روز جهانی زن: رهبرانی که باعث تغییر می شوند

با همکاری

سوگیری های جنسیتی علیه زنان می تواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ و هنوز در سراسر جهان وجود دارد. برخی از زنان برای الهام بخشیدن به دیگران رهبری تغییر را بر عهده می گیرند، اما کار های بیشتری وجود دارد که باید اجام شود.

تازه‌ترین ویدیو