شرکت راهبه‌های فرانسوی در انتخابات پارلمان اروپا

شرکت راهبه‌های فرانسوی در انتخابات پارلمان اروپا

شماری از راهبه های پاریس، پایتخت فرانسه روز یکشنبه با حضور در حوزه های رای گیری در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کردند.

شماری از راهبه های پاریس، پایتخت فرانسه روز یکشنبه با حضور در حوزه های رای گیری در انتخابات پارلمان اروپا شرکت کردند.

تخمین های اولیه از نتیجه انتخابات پارلمان اروپا در فرانسه حاکی است که حزب راست افراطی اتحاد ملی به رهبری مارین لوپن بیشترین آراء را به دست آورده است.

فهرست مورد حمایت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در جایگاه دوم قرار گرفت.

تازه‌ترین ویدیو