اعتراض صلح سبز به توافق تجاری اروپا و کانادا

ویدیوها. اعتراض صلح سبز به توافق تجاری اروپا و کانادا

جمعی از مدافعان محیط زیست با سازماندهی شبکه صلح سبز در شهر استراسبورگ فرانسه تظاهرات کردند. این تظاهرات در اعتراض به توافقنامه جامع تجاری و اقتصادی میان اتحادیه اروپا و کانادا برپا شد.

جمعی از مدافعان محیط زیست با سازماندهی شبکه صلح سبز در شهر استراسبورگ فرانسه تظاهرات کردند. این تظاهرات در اعتراض به توافقنامه جامع تجاری و اقتصادی میان اتحادیه اروپا و کانادا برپا شد.

تازه‌ترین ویدیو