جشن تولد ۹۰ سالگی فیدل کاسترو

جشن تولد ۹۰ سالگی فیدل کاسترو

هزاران نفر در ساعات اولیه روز شنبه در هاوانا تولد ۹۰ سالگی فیدل کاسترو رهبر بازنشسته کوبا را جشن گرفتند.

هزاران نفر در ساعات اولیه روز شنبه در هاوانا تولد ۹۰ سالگی فیدل کاسترو رهبر بازنشسته کوبا را جشن گرفتند.

تازه‌ترین ویدیو