بارش تگرگ در شمال غربی چین

ویدیوها. بارش تگرگ در شمال غربی چین

دانه های تگرگی که گاه قطر آنها به ۲۲ میلیمتر می رسید، روز یکشنبه بعدازظهر در بسیاری از مناطق شهر لونگنان در بخش تانچانگ در شمال غربی چین شروع به باریدن گرفت و در پی آن بر روی مناظر این شهر لایه ای سفیدرنگ به ارتفاع سه تا چهار سانتیمتر شکل گرفت. در جریان بارش تگرگ به تاسیسات دولتی، خودروها و فرآورده های کشاورزی آسیب رسید.

دانه های تگرگی که گاه قطر آنها به ۲۲ میلیمتر می رسید، روز یکشنبه بعدازظهر در بسیاری از مناطق شهر لونگنان در بخش تانچانگ در شمال غربی چین شروع به باریدن گرفت و در پی آن بر روی مناظر این شهر لایه ای سفیدرنگ به ارتفاع سه تا چهار سانتیمتر شکل گرفت. در جریان بارش تگرگ به تاسیسات دولتی، خودروها و فرآورده های کشاورزی آسیب رسید.

تازه‌ترین ویدیو