الهام از سیاست

ویدیوها. الهام از سیاست

یک هنرمند با استفاده از مواد آتش زای رنگی در یک مرکز فرهنگی در لندن اقدام به برپایی نمایشگاهی خیابانی کرد. فیلیپو مینلی، هنرمند می گوید در این سری از کارهایش که با عنوان سکوت/ شکل ها نامیده می شود از اعتراضات سیاسی الهام گرفته است.

یک هنرمند با استفاده از مواد آتش زای رنگی در یک مرکز فرهنگی در لندن اقدام به برپایی نمایشگاهی خیابانی کرد. فیلیپو مینلی، هنرمند می گوید در این سری از کارهایش که با عنوان سکوت/ شکل ها نامیده می شود از اعتراضات سیاسی الهام گرفته است.

تازه‌ترین ویدیو