مخالفت بلژیکی ها با سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت

مخالفت بلژیکی ها با سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت

در حاشیه برگزاری تجمع هشتاد هزار نفری روز چهارشنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت شارل میشل، نخست وزیر، گروهی از معترضان با پرتاب سنگ با پلیس درگیر شدند. این تظاهرات به دلیل مخالفت ده ها هزار تن از بلژیکی ها با سیاستهایی همچون افزایش مالیاتها و افزایش سن بازنشستگی برگزار شده بود.

در حاشیه برگزاری تجمع هشتاد هزار نفری روز چهارشنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک در اعتراض به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت شارل میشل، نخست وزیر، گروهی از معترضان با پرتاب سنگ با پلیس درگیر شدند. این تظاهرات به دلیل مخالفت ده ها هزار تن از بلژیکی ها با سیاستهایی همچون افزایش مالیاتها و افزایش سن بازنشستگی برگزار شده بود.

تازه‌ترین ویدیو