جستجوی سیاره های خارج ازمنظومه شمسی

جستجوی سیاره های خارج ازمنظومه شمسی
نگارش از Euronews

“پگاز 51 ب” و یا صورت فلکی اسب بالدار: این نام برای شما چه معنی دارد؟

این نامی است که در سال 1955 میلادی دانشمندان به اولین سیاره ای که درخارج از منظومه شمسی کشف کرده اند، داده اند.

این دانشمندان تا به امروزپانصد سیاره خارج از منظومه شمسی پیدا کرده اند.

چرا و چگونه دانشمندان در باره سیاره های خارج ازمنظومه شمسی تحقیق می کنند؟

این برنامه فضا به سیاره های خارج ازمنظومه شمسی اختصاص دارد.

مطالب مرتبط