اخبار از بروکسل؛ هزینه برکسیت برای بریتانیا چقدر خواهد بود؟

اخبار از بروکسل؛ هزینه برکسیت برای بریتانیا چقدر خواهد بود؟
نگارش از Euronews

دیدگاه کمیسیون اروپا درباره هزینه هایی که بریتانیا باید پس از برکسیت بپردازد و بیست و پنجمین سالگرد پیمان ماستریخت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

دیدگاه کمیسیون اروپا درباره هزینه هایی که بریتانیا باید پس از برکسیت بپردازد و بیست و پنجمین سالگرد پیمان ماستریخت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.

مطالب مرتبط