تظاهرات خشونت بار در بلژیک

تظاهرات خشونت بار در بلژیک
نگارش از Euronews

روز سه شنبه، اتحادیه های کارگری در بسیاری از صنایع بلژیک در اعتراض به اقدامات ریاضتی جدید دولت دست به تظاهرات زدند.

روز سه شنبه، اتحادیه های کارگری در بسیاری از صنایع بلژیک در اعتراض به اقدامات ریاضتی جدید دولت دست به تظاهرات زدند. بخش عمده این اعتراضات علیه روند دستمزدها و حقوق بازنشستگی بود.

یک معترض به یورونیوز گفت: “امروز حقوق بازنشستگی امان کافی است، اما فردا (دولت) همان کاری را خواهد کرد که (دولت یونان) با بازنشسته هایش کرده است: یک کاهش بیست درصدی و یک کاهش بیست درصدی دیگر.”

دولت راستگرای بلژیک همچنین در صدد تغییر قوانین کار است تا به کارفرما اختیارات بیشتری در استخدام و اخراج کارمند بدهد.

تظاهرات روز سه شنبه با برخورد شدید پلیس همراه شد که علیه تظاهرکنندگان متوسل به استفاده از شلنگهای پرفشار آب و گاز اشک آور گردید.

مطالب مرتبط