آلمان خواهان کاهش اختیارات نظارتی کمیسیون اروپاست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آلمان خواهان کاهش اختیارات نظارتی کمیسیون اروپاست

ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان، پیشنهاد کرده است که با توجه به حرکت کمیسیون اروپا در جهت اختیار مواضع سیاسی، برخی از اختیارات نظارتی این نهاد لغو گردد تا از بروز موارد تضاد منافع اجتناب شود.

پیش از آن، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گزارشی بر پایه نظارت پنج رئیس سابق این نهاد تهیه کرده بود که رهبران منطقه یورو را به بی کفایتی متهم می کرد.

سخنگوی کمیسیون اروپا، در واکنش، گفته است: “ما هم می گوییم که کمیسیون اروپا (نسبت به گذشته) سیاسی تر شده است، اما این به معنی آن است که جهت گیری می کند؟ نه! این بدان معنی نیست که کمیسیون جهت گیری می کند، بلکه به معنی آن است که کمیسیون بیشتر از وقایع و انتظارات شهروندان آگاه است.”

از جمله موارد اختلاف نظر اینکه، وزرای دارایی منطقه یورو از جمله آلمان از دخالت ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون، در مذاکرات مربوط به یونان، ناراضی بودند.