نبرد نُرماندی؛ هفتاد سال بعد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نبرد نُرماندی؛ هفتاد سال بعد

هفتاد سال پیش در بامداد ششم ژوئن سال ۱۹۴۴ نیروهای متفقین در سواحل استان نُرماندی فرانسه پیاده شدند تا در نبردی خونین اروپا را که در اشغال آلمان نازی بود، آزاد کنند. بیش از ۱۵۰ هزار سرباز در ظرف یک روز سواحل نرماندی را در نوردیدند تا بزرگترین عملیات نظامی تاریخ جنگ های مدرن رقم خورد. خاطره این «طولانی ترین روز» برای بازماندگان آن نبرد تاریخی همچنان تکان دهنده است. در برنامه این هفته گزارشگر پای صحبت تعدادی از آنها نشستیم.

Bonus: voices of D-Day