حمله امامان جمعه تهران و مشهد به محمد خاتمی: برخی زبان‌شان دراز شده است

حمله امامان جمعه تهران و مشهد به محمد خاتمی: برخی زبان‌شان دراز شده است
نگارش از Soroush Jafari

مطالب مرتبط