هشدار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به نابرابری حقوق ها در آمریکا

هشدار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به نابرابری حقوق ها در آمریکا
نگارش از Euronews

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به گسترش عدم تساوی حقوق و دستمزدها در آمریکا ابراز نگرانی کرده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به گسترش عدم تساوی حقوق و دستمزدها در آمریکا ابراز نگرانی کرده است.

سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکا برای رسیدن به رشد اقتصادی موفق ارزیابی شده و این نهاد رشد فعالیتهای اقتصادی در این کشور را نیز بالاتر از زمان آغاز بحران اقتصادی تحلیل کرده است.

به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه روند اشتغالزایی در آمریکا به درجه ای رسیده که نرخ بیکاری در این کشور بصورقابل توجهی کاهش یافته است.

با این وجود این سازمان اعلام کرده زنها و افراد متعلق به گروههای اقلیت در مقایسه با افرادی که شغلی مشابه دارند ولی جزو این اقشار نیستند حقوق و دستمزد کمتری می گیرند.

مطالب مرتبط