پاپ: کلیسا با واقعیت های روز سراغ خانواده های مسیحی برود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاپ: کلیسا با واقعیت های روز سراغ خانواده های مسیحی برود

واتیکان دستورالعمل های نو و جدیدی را در خصوص ارزشهای خانواده های مسیحی منتشر کرد. پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان در رهنمودهای جدید از کلیسا می خواهد تا مبطق بر واقعیت های مدرن درک و فهم بهتری از ارزشهای خانواده های مسیحی داشته باشد.

مدارای کلیسا با طلاق گرفتگان و همجنسگرایان، توجه بیشتر به قوانین طبیعی و باروری، موافقت با آموزش مسائل جنسی به شرط مقدم دانستن بُعد آموزشی آن و دسترسی برابر زنان به کار و آموزش و نیز به هنگام تصمیم گری از جمله مواردی است که پاپ در رهنمودهای جدید خود بر آنها تاکید می کند.

رهنمودهای جدید پاپ موسوم به «عشق و محبت در خانواده» مغایر با بنیان باورهای مسیحی نیست و راه را بر تفسیر اسقف های کشورهای مختلف دنیا منطبق با باورها و فرهنگ های بومی و محلی هموار می کند.

پاپ در رهنمودهای جدید خود از روحانیان مسیحی می خواهد تا در برخورد با خانواده های دردمند و آسیب دیده که وی آنها را «خانواده های زخم دیده» می نامد، با بصیرت از قضاوت بپرهیزند و مهربان باشند.

رهبر کاتولیک های جهان در عین حال از فردگرایی بسیاری از غربی هایی که شادی و رضایت شخصی خود را مقدم بر نیازهای شریک زندگی خود می دانند، انتقاد می کند.