بازگشت به دریا

بازگشت به دریا

یک توله شیر دریایی در آمریکا که دچار سوء تغذیه شده و زخمی پیدا شده بود پس از آنکه هشت هفته در یک مرکز ویژه تحت مراقبت قرار گرفت به دریا بازگردانده شد.

یک توله شیر دریایی در آمریکا که دچار سوء تغذیه شده و زخمی پیدا شده بود پس از آنکه هشت هفته در یک مرکز ویژه تحت مراقبت قرار گرفت به دریا بازگردانده شد.

تازه‌ترین ویدیو