پرستار ایتالیایی به ظن قتل چند بیمار بازداشت شد

پرستار ایتالیایی به ظن قتل چند بیمار بازداشت شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه یک پرستار ایتالیایی به ظن قتل چند بیمار بازداشت شد. پلیس ایتالیا روز پنجشنبه با تصدیق این خبر گزارش دا که این خانم ۵۵ ساله متهم است به

خبر کوتاه
یک پرستار ایتالیایی به ظن قتل چند بیمار بازداشت شد. پلیس ایتالیا روز پنجشنبه با تصدیق این خبر گزارش دا که این خانم ۵۵ ساله متهم است به اینکه ۱۳ بیمار را که در بخش مراقبت های ویژه بودند با استفاده از داروی ضد انعقاد خون به قتل رسانده است.

مطالب مرتبط