جنگزدگان حمص به شهر ویران خود بازمی گردند

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
جنگزدگان حمص به شهر ویران خود بازمی گردند

به گفته کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، آوارگان حمص در سوریه اندک اندک به این شهر جنگزده باز می گردند. گرچه دیگر سایه جنگ بر سر این شهر نیست و همه نیروهای شورشی از آنجا بیرون رفته اند، اما حمص با آن همه ویرانه و تقریبا بدون سکنه، اکنون به شهر ارواح بدل شده است.

یکی از ساکنان حمص فضای شهر را «بسیار دردناک» توصیف می کند. او می گوید: «خیلی دردناک است. من چهل سال تمام زحمت کشیدم و سرمایه زندگی ام را برای خانه ای گذاشتم که امروز خراب شده است. اما به محض این که آب و برق وصل شود، دوباره به اینجا برمی گردیم و بسیار خرسند خواهیم شد. ما اکنون در شرایط نامناسبی در یک روستا زندگی می کنیم.»

احساس اندوه از دیدن ویرانه ها و امید به بازگشت، همزمان در نزد ساکنان حمص دیده می شود. شهروند دیگری می گوید: «باید به ریشه هایم برگردم، به زندگی ام، به ملیت خودم. این زندگی ماست و نمی توانیم فراموشش کنیم. اما گویی اینجا دیگر سوریه نیست، انگار داریم فیلم می بینیم.»

تا روز جمعه در حدود دو تا سه هزار نفر به حمص بازگشته اند. این افراد از چهار سال پیش و با آغاز جنگ خانمان سوز داخلی از خانه و کاشانه خود آواره شده اند. به گفته سازمان ملل، جنگ داخلی سبب آوارگی ۴۹۰ هزار تن از ساکنان حمص در سوریه و کشورهای دیگر شده است.