تصادف دو قطار در آلمان؛ سوزنبان ایستگاه قطار اعتراف کرد

تصادف دو قطار در آلمان؛ سوزنبان ایستگاه قطار اعتراف کرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دادستان آلمان روز سه شنبه اعلام کرد که سوزنبان ۳۹ ساله ایستگاه قطار در جنوب آلمان به خطای خود در تغییر مسیر قطاری که هفته گذشته منجر به

خبر کوتاه

دادستان آلمان روز سه شنبه اعلام کرد که سوزنبان ۳۹ ساله ایستگاه قطار در جنوب آلمان به خطای خود در تغییر مسیر قطاری که هفته گذشته منجر به برخورد دو قطار شد اعتراف کرده است.

در حادثه برخورد دو قطار در روز سه شنبه هفته گذشته در آلمان یازده نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. پیش از این مقامات آلمانی خطای انسانی را علت رخ دادن این حادثه اعلام کرده بودند.

مطالب مرتبط