اصلاحات قانون اساسی الجزایر تصویب شد

اصلاحات قانون اساسی الجزایر تصویب شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مجلس الجزایر اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد. محدویت دو دوره ای ریاست جمهوری و شناسایی زبان آمازیغ به عنوان یکی از زبان های رسمی

خبر کوتاه

مجلس الجزایر اصلاح قانون اساسی این کشور را تصویب کرد.

محدویت دو دوره ای ریاست جمهوری و شناسایی زبان آمازیغ به عنوان یکی از زبان های رسمی کشور از جمله مهمترین تغییرات قانون اساسی است. در سال ۲۰۰۸، دوران ریاست جمهوری به سه دوره افزایش داده شده بود.

مطالب مرتبط