بازجویی از نویسندگان کتابهای مربوط به واتیکان به اتهام سرقت اسناد محرمانه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازجویی از نویسندگان کتابهای مربوط به واتیکان به اتهام سرقت اسناد محرمانه

خبر کوتاه

پلیس ایتالیا جیان لوییجی نوتزی و امیلیانو فیتی پالدی نویسندگان دو کتاب جنجالی جدید درباره واتیکان را مورد بازجویی قرار داد. به گفته واتیکان این دو کتاب بر پایه اسناد مسروقه نوشته شده اند. احتمال دارد که این دو در سرقت مدارک محرمانه کلیسای کاتولیک دست داشته باشند.