کشف قدیمی ترین دندان انسان متعلق به ۵۶۰ هزار سال پیش در فرانسه

کشف قدیمی ترین دندان انسان متعلق به ۵۶۰ هزار سال پیش در فرانسه
نگارش از Euronews

خبر کوتاه قدیمیترین باقی مانده بدن انسان که دندانی است متعلق به ۵۶۰ هزار سال پیش در ارتفاعات پیرنه شرقی فرانسه کشف شد. دو دانشجوی جوان باستانشناسی که

خبر کوتاه

قدیمیترین باقی مانده بدن انسان که دندانی است متعلق به ۵۶۰ هزار سال پیش در ارتفاعات پیرنه شرقی فرانسه کشف شد.

دو دانشجوی جوان باستانشناسی که بطور داوطلبانه در حال تحقیق درباره منشاء انسان بودند به این کشف مهم نایل شدند.

مطالب مرتبط