فیفا؛ جفری وب ادعای بی گناهی کرد

فیفا؛ جفری وب ادعای بی گناهی کرد
نگارش از Euronews

 *خبر کوتاه* جفری وب، یکی از هفت مسئول فیفا، که به درخواست دادگاهی در آمریکا ، اخیرا به اتهام فساد در سوئیس بازداشت شده و به این کشور مسترد شد، در

 *خبر کوتاه*

جفری وب، یکی از هفت مسئول فیفا، که به درخواست دادگاهی در آمریکا ، اخیرا به اتهام فساد در سوئیس بازداشت شده و به این کشور مسترد شد، در مقابل دادگاه فدرال نیویورک، ادعای بیگناهی کرد.

مطالب مرتبط