کوبا تاجر کانادایی متهم به فساد را آزاد کرد

کوبا تاجر کانادایی متهم به فساد را آزاد کرد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه کوبا، سی توکماکیان، تاجر کانادایی را پس از سه سال حبس، آزاد کرد. او به اتهام فساد و رشوه خواری به پانزده سال حبس محکوم شده بود.

خبر کوتاه

کوبا، سی توکماکیان، تاجر کانادایی را پس از سه سال حبس، آزاد کرد.

او به اتهام فساد و رشوه خواری به پانزده سال حبس محکوم شده بود.

مطالب مرتبط