امضای هفتمین توافق آتش بس بین رئیس جمهوری سودان جنوبی و فرمانده شورشیان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
امضای هفتمین توافق آتش بس بین رئیس جمهوری سودان جنوبی و فرمانده شورشیان

خبر کوتاه

سالوا کیر، رئیس جمهوری سودان جنوبی و ریک ماچار، فرمانده شورشیان روز دوشنبه توافق دیگری در زمینه برقراری آتش بس امضا کردند.

این هفتمین توافقی است که طی یکسال گذشته به امضای طرفین می رسد. توافق مذکور گامی مهم برای پایان دادن به ۱۵ ماه جنگ داخلی در تازه تاسیس ترین کشور آفریقایی که دهها هزار کشته به جا گذاشته است، محسوب می شود.

گفته می شود رئیس جمهوری سودان جنوبی و فرمانده شورشیان در زمینه چارچوب تقسیم قدرت و دولت انتقالی به توافق های اولیه ای دست یافته اند.