ارکستری با آلات موسیقی بازیافتی در بارسلون

ارکستری با آلات موسیقی بازیافتی در بارسلون

ارکستری از موسیقیدانان مختلف یکشنبه در شهر بارسلون اسپانیا با آلات ساخته شده از مواد بازیافتی برای علاقه مندان برنامه اجرا کردند.

ارکستری از موسیقیدانان مختلف یکشنبه در شهر بارسلون اسپانیا با آلات ساخته شده از مواد بازیافتی برای علاقه مندان برنامه اجرا کردند.

تازه‌ترین ویدیو