2013-10-25

آگهی
پارلمان اروپا بدنبال تصویب قوانین جدید برای جلوگیری از دسترسی سازمانها به اطلاعات شخصی شهروندان است
در حال نمایش بعدی