آیا جایگزینی برای برنامه های ریاضت اقتصادی در اروپا وجود دارد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا جایگزینی برای برنامه های ریاضت اقتصادی در اروپا وجود دارد؟

به منظور اعتراض به اعمال تدابیر ریاضت اقتصادی در اروپا روز چهارشنبه سندیکاهای اروپایی تظاهرات هایی در شهرهای مختلف این قاره سازماندهی کردند.

از جمله در رم هزاران کارگر و کارمند ایتالیایی با اعتصاب و تجمع در خیابانهای پایتخت به سیاست های ریاضتی دولت ماریو مونتی اعتراض کردند. در برخی موارد معترضان با نیروهای امنیتی و پلیس نیز درگیر شدند.

در مادرید پایتخت اسپانیا نیز در روز بسیج عمومی علیه برنامه های ریاضت اقتصادی در اروپا 42 نفر در جریان اعتراضات و درگیری با پلیس دستگیر شدند.

در آتن مردم با در دست داشتن پرچمهای کشورهای دیگر اروپایی دچار بحران اقتصادی اتحاد خود با این کشورها را نشان داده و به اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی در یونان اعتراض کردند.

در بروکسل پایتخت بلژیک هم تظاهرات و اعتراضهای مشابهی در مقابل ساختمان شورای اروپا برپا شد.

به منظور بررسی بیشتر تدابیر ریاضت اقتصادی در اروپا و موفقیت یا عدم موفقیت این برنامه ها، یورونیوز با هانری استردینیاک، اقتصاددان و استاد علوم سیاسی در پاریس گفتگویی انجام داده است.