نوآوری‌های ژاپن برای تأمین انرژی پاک؛ نیروگاه‌های بادی و سوخت هیدروژن

نوآوری‌های ژاپن برای تأمین انرژی پاک؛ نیروگاه‌های بادی و سوخت هیدروژن

با همکاری

تولید انرژی‌های جایگزین جزو اولویت‌های ژاپن است، و سیاستِ انرژی یکی از مسائل کلیدی در نشست ماه مه سران ۷ کشور صنعتی جهان در هیروشیما خواهد بود.

تازه‌ترین ویدیو