NOCOMMENT

ویدیوها. تصاویری از کشمکش و درگیری نمایندگان پارلمان صربستان

برخی نمایندگان راستگرای مخالف درست قبل از اینکه پارلمان صربستان روز پنجشنبه در خصوص طرح فرانسه و آلمان برای کوزوو و عادی‌سازی روابط بلگراد و پریشتینا وار بحث شود بنری را با این مضمون بدست گرفتند: «تسلیم هرگز!». بعد از آن بود که جلسه پارلمان صربستان به فریاد و کشمکش و هل دادن بین نمایندگان اکثریت حاکم و مخالفان تبدیل شد. «تحریم روسیه» نیز از موضوعات جنجالی بود که به اختلاف نظرها در این جلسه پارلمان دامن زد.

برخی نمایندگان راستگرای مخالف درست قبل از اینکه پارلمان صربستان روز پنجشنبه در خصوص طرح فرانسه و آلمان برای کوزوو و عادی‌سازی روابط بلگراد و پریشتینا وار بحث شود بنری را با این مضمون بدست گرفتند: «تسلیم هرگز!». بعد از آن بود که جلسه پارلمان صربستان به فریاد و کشمکش و هل دادن بین نمایندگان اکثریت حاکم و مخالفان تبدیل شد. «تحریم روسیه» نیز از موضوعات جنجالی بود که به اختلاف نظرها در این جلسه پارلمان دامن زد.

تازه‌ترین ویدیو