الجزایر فردا؛ تکمیل جاده‌ای که شریان اقتصاد و اینترنت آفریقاست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

الجزایر فردا؛ تکمیل جاده‌ای که شریان اقتصاد و اینترنت آفریقاست

با همکاری

«مسیر تراصحرایی شریان تجارت آزاد الجزایر است و پیش از هر چیز برای تمامی مردم ما منافع اقتصادی و اجتماعی در بر دارد، و مردم ما انتظار زیادی از این پروژه دارند.»

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست