نماینده بابانوئل این بار از میان تونل بادی ظاهر شد

نماینده بابانوئل این بار از میان تونل بادی ظاهر شد

یک جوان اسپانیایی ترجیح داده، روزهای پیش از کریسمس را با معلق شدن در تونلی بادی به سرگرم کردن کودکان بپردازد. او به عنوان نماینده بابانوئل با طراحی یک بازی شانسی، جوایزی برای برندگان در نظر گرفته که آنها را هدایای پیش از موعد کریسمس نامگذاری کرده است. این جوان در پایان هر یک از برنامه‌های خود، نامه‌های کودکان خطاب به بابانوئل را جمع‌آوری می‌کند و به نیابت از او هدایای کودکان را توزیع می‌کند.

یک جوان اسپانیایی ترجیح داده، روزهای پیش از کریسمس را با معلق شدن در تونلی بادی به سرگرم کردن کودکان بپردازد. او به عنوان نماینده بابانوئل با طراحی یک بازی شانسی، جوایزی برای برندگان در نظر گرفته که آنها را هدایای پیش از موعد کریسمس نامگذاری کرده است. این جوان در پایان هر یک از برنامه‌های خود، نامه‌های کودکان خطاب به بابانوئل را جمع‌آوری می‌کند و به نیابت از او هدایای کودکان را توزیع می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو