بندبازی پرمخاطره در میان صخره‌های «روشه» در لبنان
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بندبازی پرمخاطره در میان صخره‌های «روشه» در لبنان

الکس میسون، ورزشکار کالیفرنیایی توانست روز جمعه ۲۰ اکتبر فاصلۀ دو صخرۀ مشهور «روشه» یا «صخرۀ کبوتر» را که در سواحل بیروت در غرب لبنان قرار دارند، با طناب بپیماید.

الکس میسون، ورزشکار کالیفرنیایی توانست روز جمعه ۲۰ اکتبر فاصلۀ دو صخرۀ مشهور «روشه» یا «صخرۀ کبوتر» را که در سواحل بیروت در غرب لبنان قرار دارند، با طناب بپیماید.

ارتفاع این صخره‌های عظیم تا سطح دریا چهل متر است و قطر طنابی که الکس میسون برای عبور از دو صخره از آن استفاده کرد نیز بسیار کم بود. به همین دلیل در زمان حرکت روی طناب، باد بآسانی او را به هر طرف تکان می داد.

در صورت سقوط الکس در داخل آب، خطر آسیب بسیار جدی و یا مرگ، او را تهدید می کرد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست