جشنواره کود گاوی در روسیه

جشنواره کود گاوی در روسیه

روستای کریلوو، در منطقه اورال روسیه به سنت هر ساله مسابقات پرتاب کود گاوی را برگزار کرد. به گفته سازمان دهندگان، امسال صد نفر در رقابتها این جشنواره شرکت کرده اند و شمار شرکت کنندگان در این رقابتها هر سال بیشتر می شود.

روستای کریلوو، در منطقه اورال روسیه به سنت هر ساله مسابقات پرتاب کود گاوی را برگزار کرد. به گفته سازمان دهندگان، امسال صد نفر در رقابتها این جشنواره شرکت کرده اند و شمار شرکت کنندگان در این رقابتها هر سال بیشتر می شود.

تازه‌ترین ویدیو