پیرمرد ۷۹ ساله چینی قدرت نمایی می کند

ویدیوها. پیرمرد ۷۹ ساله چینی قدرت نمایی می کند

یک مرد ۷۹ ساله چینی قدرت و چابکی خود را به نمایش می گذارد. ژانگ ژوفوم که در بخش شرقی چین زندگی می کند، می تواند با انگشتان شست و سبابه اش خود را بلند کند.

یک مرد ۷۹ ساله چینی قدرت و چابکی خود را به نمایش می گذارد. ژانگ ژوفوم که در بخش شرقی چین زندگی می کند، می تواند با انگشتان شست و سبابه اش خود را بلند کند.

یکی از افرادی که شاهد حرکات اوست می گوید: «تاکنون چنین چیزی ندیده ام. اگر چنین چیزی را با چشمان خودم ندیده بودم، نمی توانستم آن را باور کنم.»

تازه‌ترین ویدیو