صحنه تصادف خودروی پلیس با یک خودروی شخصی

صحنه تصادف خودروی پلیس با یک خودروی شخصی

تصاویر ضبط شده توسط دوربینی که در خودروی پلیس در اوکلاهامای آمریکا نصب بوده صحنه تصادف آن با خودرویی که در جهت مقابل در حرکت بوده را نشان می دهد.

تصاویر ضبط شده توسط دوربینی که در خودروی پلیس در اوکلاهامای آمریکا نصب بوده صحنه تصادف آن با خودرویی که در جهت مقابل در حرکت بوده را نشان می دهد.

تازه‌ترین ویدیو