فناوری روباتها تا کجا پیش خواهد رفت ؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فناوری روباتها تا کجا پیش خواهد رفت ؟

پیشرفتهای شایانی در زمینه تحولات روباتها بدست آمده است

تحولاتی که کمک می کند تا روباتهای آینده الگوهای واقعی حیوان و انسان باشند.

روباتها کمک زیادی به علم و فناوریهای پیشرفته کرده اند، ظاهرا بیشتر از قبل از هم درباره آنها خواهیم شنید. تازگی رباتهای طراحی شده اند الهام گرفته از حیوانات و طبیعت اطرافشان است

چگونه می توان کاری کرد که این حیوانات الکترونیکی روی چهار پایشان بایستند. در دانشگاه دارمشتات محققان بدنبال جواب هستند. راز و رمز راه رفتن ما در ثبات و پایداری است، باید راهی برای ثبات پای روباتها هم پیدا کرد.