مساله ایرلند و همسایه شمالی موضوع اصلی مذاکرات برکسیت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مساله ایرلند و همسایه شمالی موضوع اصلی مذاکرات برکسیت

دومین روز مذاکرات برسر برکسیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در بروکسل مقر اتحادیه دنبال شد.

میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در دومین روز از تصمیم نهایی بریتانیا و رسمی شدن برکسیت گفت و اعلام کرد مذاکرات تاکنون شفاف و روشن بوده است.

آقای بارنیه گفت: «می توان اذعان کرد که تصمیم قطعی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تنها دیروز بصورت رسمی درآمد، آنها تصمیم گرفتند بازارواحد اروپایی را ترک کنند، خصوصا بازار مشترک گمرکی که این موضوع مشکلزا است. مشکلی که از این پس برای شهروندان بریتانیایی نیز موجود خواهد بود. مشکل دیگر بحران کنترل مرزهاست خصوصا مرز بریتانیا و ایرلند که عضو اتحادیه است.»

سیمون کانوی وزیر خارجه جمهوری ایرلند هم از تصمیم گیری درست برای ایرلند و همسایه شمالی در چارچوب مذاکرات برکسیت گفت: « باید در جزییات ماده ماده مذکرات دقت کنیم چرا که در چارچوب برکسیت باید یک راه حل منحصر به فرد بیابیم در درجه اول برای ایرلند شمالی و برسمیت شناختن و احترام به «توافق جمعه» که محافظ روند صلح است، بسیاری سالها به سختی کار کرده اند برای ایجاد چنین توافقی. توافقی که مورد حمایت ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند نیز هست.»

مشکل مقامات بریتانیایی در چارچوب مذاکرت این است که جمهوری ایرلند عضوی از اتحادیه اروپا است و ایرلندشمالی بخشی از بریتانیای کبیر که خروجش از اتحادیه اروپا قطعی شده است.