کشورهای شرق اروپا برغم مخالفتشان بیانیه رم را امضا کردند

کشورهای شرق اروپا برغم مخالفتشان بیانیه رم را امضا کردند
نگارش از Euronews

بیش از نصف عمرم را پشت دیوار آهنین زندگی کردم، جایی که نمی شد حتی خواب ارزشهایی را که امروز درباره آن حرف می زنیم دید.

کشورهای شرق اروپا برغم مخالفتشان با ایده اروپایی با سرعتهای متفاوت حرکت، بیانیه رم را امضا کردند، بیانیه ای که نقشه راه اتحادیه اروپا برای سالهای پیش روست. این کشورها نگرانند که این ایده آنها را از مرکز تصمیم گیری دور کند و به حاشیه ببرد.

روبرت فیتسو، نخست وزیر اسلواکی در این زمینه گفت: «باید با حساسیت به این موضوع نگریست. برای اینکه بتوانیم با یکدیگر به پیش برویم باید همه آمادگی لازم را داشته باشند. نمی توانم تصور کنم که ایده ای که بر اساس آن برخی کشورها می توانند با سرعت بیشتری حرکت کنند به ایده اصلی اتحادیه اروپا تبدیل شود.»

دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا و نخست وزیر سابق لهستان هم با اشاره به دوران جنگ سرد، از این ایده انتقاد کرد.

او گفت: «بیش از نصف عمرم را پشت دیوار آهنین زندگی کردم، جایی که نمی شد حتی خواب ارزشهایی را که امروز درباره آن حرف می زنیم دید. اروپایی با سرعتهای متفاوت حرکت دقیقا آن زمان وجود داشت.»

کشورهای غرب اروپا به رهبری آلمان و فرانسه مدافع ایده اروپایی با سرعتهای متفاوت حرکت هستند.

مطالب مرتبط