ماده سرطان زا در سمهای نباتی؛ کمیسیون اروپا تصمیم می گیرد

ماده سرطان زا در سمهای نباتی؛ کمیسیون اروپا تصمیم می گیرد
نگارش از Euronews

کمیسیون اروپا در مورد آنچه برخی گزارشها ماده سرطان زای سمهای نباتی خوانده اند، تصمیم گیری می کند، به پرتغال و اسپانیا فرجه بیشتری برای سازمان دادن به دیونشان داده می شود، و وزرای خارجه ناتو در مورد ک

کمیسیون اروپا در مورد آنچه برخی گزارشها ماده سرطان زای سمهای نباتی خوانده اند، تصمیم گیری می کند، به پرتغال و اسپانیا فرجه بیشتری برای سازمان دادن به دیونشان داده می شود، و وزرای خارجه ناتو در مورد کنفرانس سران ماه ژوئیه در بروکسل گرد هم می آیند. اینها همه در اخبار بروکسل…

مطالب مرتبط