پارلمان اروپا در مورد نحوه برخورد با افشاگران تصمیم می گیرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان اروپا در مورد نحوه برخورد با افشاگران تصمیم می گیرد

پارلمان اروپا در حال بررسی لایحه ای برای حفاظت از داده های خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی است. با این حال، بسیاری معتقدند که در صورت تبدیل این طرح به قانون، افشاگران تخطی های دولتها، سازمانها یا شرکتها ممکن است تحت تعقیب جزایی قرار گیرند.

اگر این لایحه تصویب شود، امکان تعقیب و مجازات گزارشگران و کارکنان رسانه ها بخاطر افشای عملکرد محرمانه شرکتها، وجود دارد.

یک نماینده پارلمان اروپا گفت: «در حالیکه تنها ده روز از نشر “اوراق پاناما” گذشته، اقدام پارلمان در این مورد اشتباه است. این امر کار افشاگران را دشوارتر می کند زیرا مسئولیت اثبات اتهامات بر عهده افشاگر گذاشته خواهد شد و نه شرکتها.»

اما، پارلمان در این مورد یکصدا نیست و گروهی از نمایندگان معتقدند که باید از هدف افشاگران که حمایت از منافع عمومی است، دفاع کرد.

یک نماینده پارلمان از گروه راستهای میانه گفت: «افشاگران را نباید مشمول این لایحه کرد زیرا ماموریت آنها حفاظت از جامعه و منافع آن است. این افراد و نیز گزارشگران باید از پیگیری قانونی مستثنی شوند.»

منتقدان می گویند موارد حفاظت از افشاگران در این طرح مبهم است. در این میان، پارلمان اروپا کمیته ای را برای بررسی “اوراق پاناما” انتخاب کرده است.