کمیسیون اروپا لیست سیاه پناهگاههای مالیاتی را منتشر خواهد کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا لیست سیاه پناهگاههای مالیاتی را منتشر خواهد کرد

بدنبال نشت اطلاعات محرمانه موسوم به “اوراق پاناما” حاکی از آنکه یک تریلیون یورو وجوه عمومی در مناطق مالیات آزاد جهان مخفی شده است، پی یر مسکوویسی، کمیسر اتحادیه اروپا گفته است باید در این مورد اقدام شود.

آقای مسکوویسی افزود: “سخت تکان خورده ام. وجوه پرداخت نشده، قوانین حاکم بر آن و افرادی که در آن شرکت داشته اند مرا سخت نگران کرده است. نمی خواهم به مورد بخصوصی اشاره کنم؛ کار من نیست، اما این برای ما و کسانیکه مدتهاست کاسه صبرشان لبریز شده بسیار مهم است.”

آقای مسکوویسی می گوید هدف انتشار یک لیست سیاه از کشورهای به اصطلاح میزبان فراریان از مالیات ظرف شش ماه آینده و اعمال تحریم علیه آنها است : “وقتی کشوری در این لیست قرار گرفت، می داند که نگاهها بسویش دوخته شده، رسانه ها در آنجا هستند و تحقیقات آغاز می شود، سعی می کند از این موقعیت بیرون بیاید.”

قرار است “اوراق پاناما” در گردهمایی وزرای دارایی اتحادیه اروپا به گفتگو گذاشته شود.