فقدان توافق کامل بر سر مالیات بر انتقال وجه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فقدان توافق کامل بر سر مالیات بر انتقال وجه

در ادامه مذاکرات مربوط به مالیات بر انتقال وجه در اروپا، روز سه شنبه، ده کشور عضو اتحادیه اروپا با وضع جنبه هایی از این مالیات موافقت کردند. سایر مفاد این توافقنامه در اواسط سال آینده به بحث گذاشته خواهد شد.

هانس یورگ شلینگ، وزیر دارایی اتریش بر نکاتی که هنوز محتاج بررسی و توافق است، تاکید کرد: “آنچه هنوز بر سر آن توافق نشده، چگونگی اعمال مالیات بر انتقال وجه است. هدف، دستیابی به توافق بر سر تمام نکات مطرح تا شش ماه دیگر است. در آن هنگام، کشورهای شرکت کننده تصمیم خواهند گرفت که می خواهند به پیش بروند یا نه.”

این مالیات برای باز پس گرفتن بخشی از وجوهی است که شهروندان اروپا برای حمایت از بانکهای در حال ورشکستگی پرداخته اند، اما بانکها در هر حال حاضر به از دست دادن عایداتشان نبوده و وجوه از دست رفته بصورت مالیات را با افزایش هزینه ای که مشتری برای خدمات بانکی می پردازد، جبران خواهند کرد. دولتها هم از این طریق منبع عایدی جدیدی خواهند یافت.